A KRENA DESIGN
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A www.krenadesign.hu weboldalon és az azonos domain alatt futó landing oldalakon keresztül zajló adatkezeléseivel összefüggésben

1. Fogalommagyarázat

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel.

Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt Személyes Adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az Adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes Adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Álnevesítés: Személyes Adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a Személyes Adat, mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a Személyes Adatot nem lehet kapcsolni.

Az Érintett Hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes Adatok kezeléséhez.

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes Adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek, az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az Adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Harmadik Fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a Személyes Adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Jog/jogszabályok/jogi kötelezettségek: A mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályok.

Különleges Adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló Személyes Adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, az egészségügyi adat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó Személyes Adatok:

genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan Személyes Adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert Személyes Adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó Személyes Adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Profilalkotás”: Személyes Adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes Adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2. Az Adatkezelő

 A KRENA Design szolgáltatás keretében adatkezelést az alábbi egyéni vállalkozó, mint adatkezelő végez.

Adatkezelő: Kunné Nagy Renáta e.V.

Székhely: 2234 Maglód, Széchenyi utca 4.

Nyilvántartási szám: 55817679

Adószám: 57216043-1-33

E-mail:  hello@krenadesign.hu, nagyren@gmail.com

Telefon: +36 30 856 5944

3.A kezelt személyes adatok

Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Kapcsolatfelvétel, Facebook/Instagram chat

Az adatkezelés célja, hogy kérdésére-, kérésére az Adatkezelő válaszolni, reagálni tudjon, ezáltal a megkeresésében foglaltaknak lehetőség szerint eleget tegyen.

Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) a)

Bármely olyan személyes adat, melyet a kapcsolatfelvétel során Ön, mint érintett az Adatkezelő számára szolgáltat, jellemzően név, email cím.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a kérdés megválaszolásáig, illetve az Ön által előterjesztett igény rendezéséig-, vagy hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ezt követően valamennyi Ön által megadott személyes adat véglegesen és helyreállíthatatlanul törlésre kerül.

Ajánlatkérés

Az Adatkezelő által működtetett weboldalon keresztül történő ajánlatkérés-ajánlatadás lehetővé tétele, szerződéskötés előkészítése.

Szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) b)

A személyes adat kezelés az ajánlatadáshoz elengedhetetlenül szükséges

Név, lakcím

Az Adatkezelő a személyes adatokat az ajánlat nyomán megszülető szerződés megszűnésétől számított 5 éves időtartamban kezeli. Ha szerződés nem jön létre az a személyes adatokat törli.

Cookie (süti) kezelés

Az Adatkezelő weboldalán sütiket alkalmaz, illetve az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatók sütiket helyezhetnek el a látogató számítógépén annak érdekében hogy számára célzott hirdetéseket jelenítsenek meg.

Az elengedhetetlenül szükséges sütik tekintetében az Adatkezelő jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) f)

Az egyéb (süti banneren jelzett) sütik tekintetében az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) a)

A felhasználó számítógépének adatai; a látogató által használt IP cím,
a böngésző típusa,
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői.

Az Adatkezelő a személyes adatot hozzájárulásának visszavonásáig (cookie-használat kikapcsolása böngészőjén), illetve legfeljebb 6 hónapos időtartamban kezeli. Ezt követően a személyes adat törlésre kerül.

Igényfelmérő kérdőív kitöltése kapcsán történő adatkezelés

Az Adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az Ön igényét pontosítsa és tisztában legyen vele milyen feladat elvégzésére kér ajánlatot.

Szerződés teljesítése (szerződéskötés előkészítése), GDPR 6. cikk (1) b)

A személyes adat rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén az Adatkezelő Önnel szerződést nem tud kötni

Az igényfelmérő lapon szereplő személyes adatok

Az Adatkezelő a kérdőíven személyes adatokat az ajánlatadás napjáig kezeli, ezt követően a személyes adatokat törli.

Hírlevélküldés

Az Adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján tartalmairól, szolgáltatásairól, eseményeiről, illetve webdesign szolgáltatásokkal összefüggő témákról hírlevelet küldjön.

A hírlevélről bármikor lehetősége van leiratkozni.

Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) a)

E-mail cím

Az Adatkezelő a személyes adatokat (e-mail címeket) hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felvételtől számított 5 éves időtartamban kezeli. Ezt követően helyreállíthatatlanul törli.

4. Az adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók

Címzett megjelölése

Adattovábbítás célja

Adattovábbítás jogalapja

PROFITÁRHELY Kft.

(cégjegyzékszám: 03-09-121889)

Tárhelyszolgáltató

Az Adatkezelő Weboldal működéséhez kapcsolódó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f)

Google Ireland Ltd.

Sütikezelés, felhőalapú tárhely

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)

Meta Platforms Ireland Ltd.

Közösségi médiamegosztás

Az Adatkezelő közösségi médiában megjelenéshez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f)

Pinterest Europe Ltd.

Közösségi médiamegosztás

Az Adatkezelő közösségi médiában megjelenéshez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f)

SalesAutopilot Kft.

(cégjegyzékszám: 01-09-286773)

A hírlevélküldés kapcsán személyes adatait a SalesAutopilot szoftverben kezeljük, vagyis a jelölt adatfeldolgozó részére továbbítjuk. Kérjük, hogy hozzájárulását erre tekintettel adja meg.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)

A táblázatban jelölt szolgáltatók adatkezelésére vonatkozó tájékoztatói elérhetőek az alábbi linkeken keresztül:

  1. Profitárhely Kft.

https://profitarhely.hu/adatvedelmi-tajekoztato

  1. Google Ireland Ltd.

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

  1. Meta Platforms Ireland Ltd.

https://www.facebook.com/privacy/policy/

https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

  1. Pinterest Europe Ltd.

https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

  1. SalesAutopilot Kft.

https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés érintettek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

A Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalma általában olyan harmadik személyektől származik, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek tartalmakat, cookie-kat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat saját weboldalukon. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

5. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az adatbiztonság megfelelő szintű garantálása érdekében felmérte adatkezelései kapcsán felmerülő kockázatokat és értékelte őket a kockázatok súlyossága és a bekövetkezés valószínűsége szempontjából különböző szempontok szerint.

Az Adatkezelő a weboldalával összefüggésben az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokat biztosítja, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk.

A Felhasználó és a Weboldal közötti internetes kommunikáció végponttól végpontig titkosítva, https (http+ssl) protokollon keresztül történik.

Az Adatkezelő számítógépein jelszavas védelmet alkalmaz, informatikai eszközeit tűzfalvédelemmel látja el.

Az Adatkezelő tulajdonában álló számítógépeket megfelelő jelszóval, vírusvédő programmal látja el, informatikai eszközei selejtezését erre vonatkozó selejtezési protokoll alapján végzi.

6. Az érintettek jogai

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról.

 

Kérésére esetén tájékoztatjuk:

 1. a kezelt adatokról,
 2. az adatkezelés céljáról,
 3. jogalapjáról,
 4. időtartamáról,
 5. arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

 

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.

Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatok törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adatok helyesbítését kérni. 

Ezen kívül zároljuk a személyes adatát, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Ön a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. 

A hozzáférési, törlési, helyesbítési, korlátozási, adathordozási és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb egy hónapon belül eleget teszünk és értesítjük. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is egy hónapon belül értesítjük.

Ha az adatot a hozzájárulásával más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.

Amennyiben személyes adatait hozzájárulása alapján kezeljük, Ön bármikor jogosult arra, hogy hozzájárulását visszavonja. Hozzájárulását bármely jelen tájékoztatóban rögíztett Adatkezelőnek, a jelölt elérhetőségein való megkeresés útján vonhatja vissza.

Amennyiben Ön látássérült, vagy idős korú, úgy kérheti az Adatkezelőtől – a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített elérhetőségeken – hogy az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát word (szöveg) formátumban, vagy nagybetűs változatban bocsássa rendelkezésre.

 

Emellett jogosult panaszával a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

www.naih.hu,

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax:+36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

fordulni vagy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

Az illetékes bíróságot megtalálja az alábbi linken:

https://birosag.hu/birosag-kereso

 A jelen tájékoztatóban felsorolt jogosultságait bármikor gyakorolhatja, amennyiben e-mailben vagy egyéb módon írásban kapcsolatba lép bármely jelen tájékoztatóban jelölt Adatkezelővel. A megkeresésével összefüggésben kérhetik, hogy a megkereső személy azonosítsa magát vagy olyan egyéb adatokat adjon meg, melyek a személyére vonatkoznak, melyek a jogosultság igazolására szolgálnak. 

Az Adatkezelőkkel kapcsolatba léphet a 2. pontban rögzített elérhetőségeken.

KRENA Webdesign

Adatkezelő

Copyright © Kunné Nagy Renáta,
KRENA Design | Minden jog fenntartva 2021 -

Pin It on Pinterest